DLIT‎ > ‎

เปิด DLIT รุ่น 1

โพสต์5 พ.ย. 2558 23:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2558 23:14 ]
9 เดือน 9 ปี 2015 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ร่วมกับกลุ่ม ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขยายผลการอบรม DLIT , Google Apps for Education ให้ศึกษานิเทศก์น้องใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง โดยเชิญอ.ธีระยุทธ รัตนมณี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ 

ขยายผล DLIT ให้ศน.ใหม่